Att söka till en fördjupad utbildning

Krishanteringscentralen öppnar ansökan till fördjupade utbildningar för de som finns i registret över sakkunniga inom civil krishantering. Utbildningarna kan vara ordnade av Krishanteringscentralen eller någon annan tillförlitlig samarbetspartner.

Till utbildningar som Krishanteringscentralen själv ordnar kan det undantagsvis även väljas sådana sakkunniga som har anknytning till temat för kursen men som inte finns i registret över sakkunniga – kontrollera detta i kursbeskrivningen.

Syftet med de fördjupade utbildningarna är att fördjupa den sakkunnigas kompetens om ett specifikt tema, såsom

 • säkerhetssektorreform
 • konfliktanalys
 • mänskliga rättigheter
 • mentorskap
 • rådgivning.

Man kan inte rikta in sig på en ny karriär genom den fördjupade utbildningen. Exempelvis är det inte möjligt för en person som inte kan rekryteras som politisk rådgivare på basis av sin tidigare erfarenhet att kvalificeras för en sådan uppgift genom att gå en fördjupad kurs avsedd för politiska rådgivare.

Med hjälp av fördjupade kurser kan man utveckla sin kompetens inom temat i fråga och på så sätt förbättra hur man presterar i en operation, skapa ett internationellt nätverk med jämlikar och eventuellt förbättra hur man presterar i en rekryteringsprocess.

Kontrollera följande innan du söker till en fördjupad kurs:

 • Identifiera ditt eget utbildningsbehov. Fundera på vilken uppgift du skulle kunna rekryteras till och inom vilken sektor du behöver grundligare kompetens. Valet av kursdeltagare görs på samma grunder som nomineringen av kandidater, så fyll i din ansökningsblankett lika noggrant som om du skulle söka till en uppgift inom en operation som passar dig.
 • Fundera noga på vilken utbildning du verkligen har behov av och vilken kurs du vill söka till. Vi har begränsade resurser för att utbilda våra sakkunniga. Krishanteringscentralen låter inte en och samma sakkunnig gå flera kurser inom en kort tidsperiod. Målet är att rekrytera den sakkunniga till en operation efter den fördjupade utbildningen.
 • Kontrollera om kursen endast är avsedd för personer som finns i registret över sakkunniga inom civil krishantering eller om ansökningskriterierna undantagsvis har breddats. I registret över sakkunniga ingår personer som Krishanteringscentralen har utstationerat till operationer eller sekretariat och/eller som har genomfört en grundutbildning i civil krishantering (såsom EUCCC, BCCM, IPOC, ASTU).
 • På de fördjupade kurserna behandlar man inte längre grunderna i kursens tema och därför förutsätter de i allmänhet tidigare erfarenhet av civil krishantering, och ofta också grundläggande kunskaper om temat för kursen. Om personer som inte ännu har denna erfarenhet undantagsvis kan väljas till en kurs, nämns detta separat i utlysningen av ansökan. Om du alltså har genomfört grundutbildningen men inte ännu har utstationerats till en operation ska du i första hand söka dig till den uppgiften, inte till utbildningen.
 • Kurserna är i allmänhet avsedda för en noggrant avgränsad målgrupp. Det lönar sig att noggrant bekanta sig med målgruppen innan man söker till utbildningen. Kursernas svårighetsgrad varier också. Kontrollera i kursbeskrivningen om kursen motsvarar just dina behov.
 • Kontrollera ifall du redan tidigare har avlagt en motsvarande kurs. Ibland uppdateras namnet på kurserna även om innehållet i praktiken förblir detsamma.
 • Om utbildningsanordnaren är en samarbetspartner (inte Krishanteringscentralen) och du som bäst arbetar i en operation eller vid ett sekretariat, ska du söka till utbildningen via din egen linjechef och operation. Krishanteringscentralen behandlar inte dessa ansökningar. Om utbildningen ordnas av Krishanteringscentralen ska du söka till utbildningen genom att fylla i vår ansökningsblankett enligt utlysningen av ansökan. Du ska trots allt själv diskutera med din chef och operationen om att delta i utbildningen på arbetstid.

För de flesta fördjupade kurser kan vi utse endast en person, så fyll i ansökan noggrant. Valet av personer (eller nomineringen av kandidater) grundar sig på en helhetsbedömning som bland annat påverkas av

 • en bedömning av personernas lämplighet för uppgifter
 • Finlands aktuella prioriteringar och uppgifter som kommer att öppnas inom den närmaste framtiden
 • vilken utbildning som är till nytta för sökanden i fråga
 • samt personens inledande kompetensnivå och utbildningsbehov.
Accessibility