Beskrivning av handlingars offentlighet

Enligt 28 § i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) ska en informationshanteringsenhet för genomförande av offentlighetsprincipen upprätthålla en beskrivning av de informationslager och ärenderegister som den förvaltar.

Krishanteringscentret CMC Finland använder inrikesministeriets ärenderegister och ärendehantering. CMC behandlar ärenden som gäller rekrytering och utbildning av utsända experter samt forskning och publikationsverksamhet inom civil krishantering.

Mer information finns på inrikesministeriets webbsida.

Accessibility