Att söka till grundutbildningen

Grundutbildningen inom civil krishantering ger beredskap för att arbeta med internationella expertuppdrag

Grundutbildningen inom civil krishantering ger behörighet för att bli utsedd för olika internationella organisationers civila krishanteringsoperationer. Innehållet i grundutbildningen är gemensamt för alla oberoende av tidigare kompetens, expertuppdrag eller operationer.

Grundutbildningen inom civil krishantering ska genomföras med Krishanteringscentret CMC Finlands kurs. Krishanteringscentret väljer deltagarna för kursen med en gemensam ansökningsprocess som är öppen för alla. På detta vis säkerställs att alla sökande behandlas rättvist och jämlikt samt att de sakkunnigas lägsta kompetensnivå är tillräcklig.

Vid valet av deltagare för grundutbildningarna i civil krishantering är det huvudsakliga urvalskriteriet sökandens lämplighet för rekrytering till sakkunniguppdrag inom 12 månader från kursstarten. Vi rekommenderar att alla sökande tar del av de vanligaste uppdragsbeskrivningarna (pdf, på engelska) för civila krishanteringsoperationer och -missioner och följer med lediga jobb under rubriken ”Avoimet työpaikat” på vår webbplats.

Krishanteringscentret öppnar ansökan till grundkursen i civil krishantering en gång per år. Om möjligheten att ansöka informeras på webbplatsen, i sociala medier och i centrets nyhetsbrev.

Ansökningstiden till kursen är kortare för poliser än andra sakkunniga. Poliser ansöker till grundkursen genom att utöver Krishanteringscentrets ansökan fylla i en ansökan i Polisyrkeshögskolans Wilma. För sakkunniga inom polisförvaltningen tillämpas separata ansökningskriterier, som publiceras i polisens intranät (Sinetti) under rubriken internationell utbildning.

Urval för civila krishanteringsuppdrag

Att ha genomfört och blivit godkänd i grundkursen i civil krishantering är en förutsättning för att Krishanteringscentret ska kunna utse personen för ett uppdrag på fältet inom civil krishantering.

För uppdrag kan även en sådan sökande utses, som vald och utsänd av Krishanteringscentret genomfört en grundkurs i civil krishantering ordnad av en samarbetspartner (till exempel IPOC, UNPOC eller annan motsvarande kurs).

Krishanteringscentret ordnar dessutom en separat kurs för sakkunniga, med en egen ansökningsprocess. Till kursen för sakkunniga antas enligt övervägande sökande som arbetat med uppdrag ute på fältet inom civil krishantering, men inte som utsända av Krishanteringscentret.

Ta del av Krishanteringscentrets utbildningsutbud.

Läs mer i Krishanteringscentrets guide för sakkunniga (endast på finska).

Prenumerera på våra aktuella meddelanden direkt per e-post.

Accessibility