Etyjin tehtäviin
hakeutuminen

Etusivu / Kansainvälisiin tehtäviin / Vaalitarkkailutehtävät / Etyjin tehtäviin hakeutuminen

Suomesta lähetetään vuosittain noin 20–40 vaalitarkkailijaa Etyjin vaalitarkkailutehtäviin. Etyj-tehtävä voi olla lyhytaikainen (STO), kestoltaan noin 8–10 päivää, tai pitkäaikainen (LTO), kestoltaan yleensä 6-8 viikkoa.

Etyj tarkkailee vaaleja omissa jäsenmaissaan, mutta se ei lähetä vaalitarkkailijoita kaikkiin alueellaan pidettäviin vaaleihin. Etyjin verkkosivuilta löytyvästä vaalikalenterista voi nähdä myös mihin vaaleihin Etyj lähettää vaalitarkkailijoita.

Tehtävistä ilmoittaminen

Suomen lähettämät asiantuntijat toimivat Etyjin vaalitarkkailumissioilla joko pitkäaikaisina (LTO) tai lyhytaikaisina (STO) vaalitarkkailijoina. Kriisinhallintakeskuksen ilmoitukset avoimista vaalitarkkailutehtävistä perustuvat Etyjin Suomelle osoittamiin hakuilmoituksiin (Note Verbale LTO/STO request). Suomessa ulkoministeriö päättää mihin vaalitarkkailumissioihin Suomi lähettää vaalitarkkailijoita.

Ulkoministeriön osallistumispäätöksen jälkeen Kriisinhallintakeskus avaa tehtävät haettaviksi ylläpitämänsä Etyj-vaalitarkkailun sähköpostilistan kautta. Sähköpostilistalle liittymisestä katso Miten hakeudun Etyjin vaalitarkkailutehtäviin?

Hakuilmoituksessaon linkki, joka ohjaa hakijan täyttämään haun kyselylomakkeen. Hakijan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota hakemuksensa laatuun, sillä se parantaa mahdollisuutta tulla valituksi. Hyvässä hakemuksessa:

 • on vastattu kaikkiin hakemuksen kysymyksiin ja toimitettu kaikki pyydetyt liitteet
 • hakemusteksti on selkeää ja hyvää kieltä, ja kohdennettu haettavaan tehtävään
 • huolehdittu siitä, että Etyjin vaalitarkkailun tietokannassa olevan oma profiili on päivitetty

Vaalitarkkailutehtävien hakuaika on yleensä 1-2 viikkoa, ja joskus myös tätä lyhyempi. CMC:n hakuilmoituksessa mainittu haun päättymispäivä on myös Etyjin asettamaa määräpäivää aikaisempi, koska kansallinen hakumenettely vie aikaa.

Muihin kuin LTO- tai STO-tehtäviin hakeudutaan suoraan Etyjin kautta. Tällaisia tehtäviä ovat vaalitarkkailumissioiden ydintiimin (Core Team) tehtävät tai vaalien arviointimissioiden (Election Assessment Mission) tehtävät. Tietoa muista haettavissa olevista tehtävistä löytyy Etyjin vaalisivustolta. Kriisinhallintakeskus ei julkaise ilmoituksia näistä tehtävistä.

Tehtävänkuvaus ja vaatimukset

Kriisinhallintakeskuksen hakuilmoituksessa listataan Etyjin vaalitarkkailijoille asettamat vaatimukset ja tiedot tarkkailijan työtehtävistä. Lisäksi ilmoituksessa mainitaan Etyjin ilmoittama vaalitarkkailutehtävän arvioitu aikataulu, mukaan lukien vaalien mahdollisen toisen kierroksen tarkkaileminen.

Etyjin demokraattisiin instituutioihin ja ihmisoikeuksiin keskityttävä toimisto OSCE/ODIHR on asettanut valintakriteereitä Etyj-vaalitarkkailijoille. Näihin kuuluvat:

 • kokemus julkishallinnosta, kansalaisjärjestöistä ja/tai kansainvälisistä organisaatioista, liittyen vaalitarkkailuun ja/tai vaalien järjestämiseen on vahvasti eduksi katsottavaa
 • kokemus tai muu tuntemus kohdemaan nykytilanteesta tai sen lähialueesta voidaan katsoa hakuvalinnoissa eduksi
 • sujuva englannin kielitaito: kyky ymmärtämää englanninkielistä kirjoitettua ja puhuttua ohjeistusta sekä raportoida englanniksi. Etyjin vaalitarkkailumissioiden työkieli on englanti. Paikallisten kielten osaaminen voidaan katsoa eduksi
 • valmius tehdä pitkiä työpäiviä, työskennellä vaikeissakin olosuhteissa, ja taito suoriutua monimutkaisista ja haastavista tilanteista
 • hyvät tiimityötaidot
 • Etyjin vaalitarkkailutehtäviin hakeutuvan on suoritettava Etyjin verkkokurssi Comprehensive Course for OSCE/ODIHR Observers
 • hakijalla on profiili Etyjin vaalitarkkailun tietokannassa ja se on päivitetty ennen tehtävään hakeutumista. Tietokantaan liittyvissä ongelmatilanteissa, apua löytyy täältä.

Etyjin vaalitarkkailumissioille voidaan valita lyhytaikaisia vaalitarkkailijoita myös ilman aiempaa vaalitarkkailukokemusta. Pitkäaikaisen vaalitarkkailijan tehtävään vaaditaan aiempaa vaalitarkkailukokemusta lyhytaikaisena tarkkailijana.

Lisää tietoa Etyjin vaalitarkkailumissioiden eri tehtävien vaatimuksista löytyy täältä.

Suomessa osallistuminen kansainväliseen vaalitarkkailuun on siviilikriisinhallintalain (laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan 1287/2004) alaista toimintaa, ja Etyjin vaalitarkkailutehtäviin valittu nimitetään siviilikriisinhallintalain mukaiseen palvelussuhteeseen tehtävän ajaksi. Palvelussuhteeseen nimittämistä koskevassa menettelyssä noudatetaan yleisiä valtionhallinnon rekrytoinnin periaatteita, ja sovelletaan seuraavia säädöksiä:

Siviilikriisinhallintalain 4 e §:n mukaisesti sisäministeriön asetuksen (305/2022) 1 a §:ssä määritetään, että vaalitarkkailutehtäviin voidaan asettaa ehdolle etusijalla henkilö, joka ei ole aiemmin ollut haettua vastaavassa vaalitarkkailutehtävässä.

Henkilökohtainen soveltuvuus on tärkeä valintakriteeri kansainvälisiin vaalitarkkailutehtäviin. Kriisinhallintakeskus pyrkii selvittämään hakijan henkilökohtaista soveltuvuutta koulutusten sekä aiemmista vaalitarkkailutehtävistä saatujen arviointien ja palautteen pohjalta.

Miten hakeudun Etyjin vaalitarkkailutehtäviin? 

Jos olet kiinnostunut Etyj-vaalitarkkailusta,

 1. suorita ensin Etyjin vaalitarkkailun verkkokurssi Comprehensive Course for OSCE/ODIHR Observers. Tietoa muista vaalitarkkailukoulutuksista löytyy CMC:n verkkosivujen vaalitarkkailukoulutus-osiosta.
 2. rekisteröidy Etyjin tietokantaan Election Expert Database ja luo sinne oma CV/profiili.
 3. lähetä Kriisinhallintakeskukselle osoitteeseen elections@cmcfinland.fi pyyntö liittyä Kriisinhallintakeskuksen Etyj-vaalitarkkailun sähköpostilistalle. Liitä sähköpostiin Etyjin verkkokurssista saamasi todistus (pdf). Muista mainita viestikentässä myös nimesi sekä sähköpostiosoite, johon haluat vastaanottaa Kriisinhallintakeskuksen hakuilmoituksia Etyjin vaalitarkkailutehtävistä. Lähetämme vahvistusviestin postituslistalle liittymisestä.
 4. Kriisinhallintakeskus lähettää sähköpostilistalaisille hakuilmoitukset avoimista Etyj-vaalitarkkailutehtävistä. Hakuilmoituksesta löytyvät tarkemmat ohjeet tehtävästä ja hakuprosessista.

LTO- ja STO-tehtävät: valintamenettely

CMC:n henkilöstö- ja operaatiotukiyksikkö käy määräaikaan mennessä vastaanotetut hakemukset läpi, ja arvioi kuka hakijoista on soveltuvin ja kenellä on parhaat mahdollisuudet tulla valituksi haettavana olevaan tehtävään.

Suomi voi lähettää Etyjin vaalitarkkailutehtäviin vain Suomen kansalaisia.

CMC tekee ulkoministeriölle esityksen tehtäviin ehdolle asetettavista henkilöistä, ja ulkoministeriön hyväksynnän jälkeen asettaa nämä henkilöt ehdolle Etyjin vaalitarkkailun tietokannassa. Etyj tekee päätöksen, ketkä kansalliset ehdokkaat valitaan vaalitarkkailijoiksi. Kriisinhallintakeskus lähettää valintatiedon ehdokkaalle. Ilmoitamme kaikille hakijoille henkilökohtaisesti valintaprosessin tuloksesta.

Ehdokasasettelussa ja palvelussuhteeseen nimitettäessä vaalitarkkailutehtäviin voidaan asettaa asiantuntijoita, jotka eivät aikaisemmin ole olleet vaalitarkkailutehtävissä, vaikka hakijoina olisi myös heitä pätevämpiä ja/tai kokeneempia henkilöitä. Tästä määritetään sisäministeriön siviilikriisinhallintaa koskevassa asetuksessa 305/2022 (1 a §), viitaten siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain pykälään 4 e §. Näin edesautetaan ensikertalaisten pääsyä vaalitarkkailutehtäviin.

Palvelussuhdetta hakenut ei saa hakea ehdokkaaksi nimeämistä eikä palvelussuhteeseen nimittämistä koskevaan päätökseen muutosta valittamalla (siviilikriisinhallintalaki 4 d §).

Ikäraja

Kriisinhallintakeskuksen Etyjin vaalitarkkailumissioihin lähettämät vaalitarkkailijat ovat siviilikriisinhallintalain määrittämiä asiantuntijoita. Lain 12 § mukaisesti kyseisessä laissa tarkoitetussa palvelussuhteessa ei sovelleta valtion virkamieslain mukaista yleistä eroamisikää, joka on 68-70 vuotta. Suomi ei ole asettanut yläikärajaa vaalitarkkailijoiksi ehdolle asetettaville henkilöille. Tämän vuoksi myös eroamisiän saavuttaneet, muuten soveltuvat hakijat voidaan asettaa ehdolle asiantuntijatehtäviin kokonaisharkinnan perusteella.

Etyj ei ole asettanut yläikärajaa vaalitarkkailijoille.

Asiantuntijarekisteri

Kriisinhallintakeskus ylläpitää asiantuntijarekisteriä, joka on henkilörekisteri, jota Kriisinhallintakeskus käyttää apuvälineenä siviilikriisinhallintatehtävien rekrytoinnissa, mukaan lukien vaalitarkkailutehtävät. Asiantuntijarekisteristä säädetään siviilikriisinhallintalain 3 luvussa.

Asiantuntijarekisterin sisältämien henkilötietojen luovuttamiseen ja salassapitoon sovelletaan siviilikriisinhallintalain lisäksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999). Lain mukaan rekisterin tietoja voidaan luovuttaa rekrytointi-, koulutus- ja tutkimustarkoituksessa ulkoministeriölle, sisäministeriölle, Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai muulle operaation toimeenpanijalle. Etyjille luovutetaan tietoja ainoastaan avoimena olevaan tehtävään ehdolle asetettavista henkilöistä.

Siviilikriisinhallinnan palvelussuhteessa, koulutuksessa tai harjoituksessa olevan tai olleen tietoja säilytetään asiantuntijarekisterissä kymmenen vuoden ajan viimeisen palvelussuhteen, koulutuksen tai harjoituksen päättymisen jälkeen, jollei henkilö pyydä, että häntä koskevat tiedot poistetaan aikaisemmin. Joitain rekisterin sisältämiä tietoja lisätään myös asiantuntijaluetteloon, joka on Arkistolaitoksen päätöksellä (11.12.2014, AL/10619/07.01.01.03.01/2014) määrätty kokonaisuudessaan pysyvään sähköiseen säilytykseen.

Accessibility