Etyjin
vaalitarkkailutehtävissä

Etusivu / Kansainvälisiin tehtäviin / Vaalitarkkailutehtävät / Etyjin vaalitarkkailutehtävissä

Etyjin vaalitarkkailutehtävään lähtevien asiantuntijoiden palvelussuhteen osalta Kriisinhallintakeskus noudattaa siviilikriisinhallintalakia, virkamieslakia sekä muita valtionhallinnon palvelussuhteita määrittäviä säädöksiä.

Etyjin vahvistettua asiantuntijan valinnan tehtävään Kriisinhallintakeskus aloittaa välittömästi tehtävään lähtöä koskevat valmistelut.

Nimittäminen

Kriisinhallintakeskus tekee nimittämiskirjan (Letter of Appointment) varmistuttuaan asiantuntijan lähtöpäivästä. Nimittämiskirjasta ilmenee asiantuntijan henkilötietojen lisäksi mm. tehtävään nimittämisen ajankohta, vaalitarkkailumission nimi, tehtävän palkkaluokka sekä olosuhdekorvauksen maksuperuste. Nimittämiskirja toimitetaan asiantuntijalle sähköisesti.

Mikäli vaaleissa järjestetään toinen kierros, tehtävän jatkamisesta tai uudesta työskentelyjaksosta tehdään uusi nimittämiskirja.

Virkavapaus

Siviilikriisinhallintatehtäviin ulkomailla osallistuva henkilö nimitetään määräaikaiseen julkisoikeudelliseen palvelussuhteeseen valtiolle. Näihin tehtäviin kuuluvat myös Etyjin pitkä- ja lyhytaikaiset vaalitarkkailijatehtävät.

Valtion, kunnan, kuntayhtymän, hyvinvointialueen tai hyvinvointiyhtymän palveluksessa olevalla on oikeus saada palkatonta virkavapautta tai vapautusta työstä siviilikriisinhallintatoimintaan, eli siis myös Etyjin vaalitarkkailutehtävään, osallistumiseksi. Oikeus virkavapauteen tai työvapauteen koskee myös osallistumista perus- tai perehdytyskoulutuksen ja palvelussuhteen jälkeiseen palautetilaisuuteen. Nimitettävän virkahenkilön velvollisuutena on varmistaa, että virkavapaus alkaa viimeistään ensimmäisestä nimityspäivästä.

Valtion virkahenkilöllä ei myöskään saa olla päällekkäistä palkkatuloa kerryttävää virkasuhdetta palvelussuhteen aikana. Tehtäviin ei siis voi lähteä esimerkiksi kokonaan tai osittain vuosiloman aikana. Edellä mainituilla työnantajilla ei ole velvollisuutta myöntää enempää virkavapautta tai vapautusta työstä siviilikriisinhallintatoimintaan kuin kolme vuotta viiden vuoden aikana. Harkinnanvaraisesti niitä voi myöntää enemmänkin.  Virkavapaus ja vapautus työstä ovat siviilikriisinhallintatehtäviin hakeutuneen ja tämän työnantajan välinen asia, eikä Kriisinhallintakeskuksella ole roolia virkavapauden tai vapautuksen työstä myöntämisessä.

Edellä mainituilla työnantajilla ei ole oikeutta päättää työ- tai virkasuhdetta siviilikriisinhallintatoimintaan osallistumisen takia eikä irtisanoa työ- tai virkasuhdetta siviilikriisinhallintatoimintaan osallistumisen aikana, jos työnantaja on myöntänyt palveluksessaan olevalle virkavapautta tai vapautusta työstä kyseistä toimintaa varten joko lakisääteisesti tai harkinnanvaraisesti. Palvelussuhteen päätyttyä tai keskeydyttyä henkilö on otettava aikaisempaan tai siihen rinnastettavaan työhön.

Rekisteröityminen Etyjin tietokannassa

Etyjin vahvistettua henkilön valinnan vaalitarkkailutehtävään Etyjin vaalitarkkailun kansallinen yhteyshenkilö CMC:ssä avaa rekisteröinnin Etyjin tietokannassa tehtävään lähtevälle täytettäväksi. CMC ohjeistaa miten rekisteröinti tietokannassa tehdään ja mitkä dokumentit kyseisen vaalitarkkailumission osalta tarvitaan. Vaalitarkkailutehtävään lähtevän tulee tässä vaiheessa vielä tarkistaa tietokannassa olevien henkilötietojensa mm. passitietojen ajantasaisuus. Lisäksi Etyjin vaalitarkkailun tietokantaan Matkatiedot (Travel Information) –kohtaan tulee muistaa päivittää matkalle lähtö- ja paluulentokenttä (Airport of departure and return).  

Tietokantaan vaadittaviin dokumentteihin kuuluu yleensä passin kopio, passikuva, Etyjin vastuuvapauslomake (Liability Release Form) allekirjoitettuna, sekä vastaanottavan maan käytännöistä riippuen vaalitarkkailijoiden akkreditointilomake allekirjoitettuna.

CMC pyytää myös lähettämään dokumenteista kopiot CMC:lle salattuna sähköpostina, sillä niitä tarvitaan matkajärjestelyihin sekä tietokannassa olevien tietojen tarkistamiseen.

Perehdyttäminen

CMC kutsuu Etyjin vaalitarkkailutehtävään valitut asiantuntijat ennen lähtöä perehdytystilaisuuteen, johon osallistuminen on pakollista. Perehdytys koostuu CMC:n antamasta työnantajaperehdytyksestä (mm. palvelussuhteen ehdot) sekä ulkoministeriön toimialuekohtaisesta perehdytyksestä.  Parin tunnin mittaiset perehdytystilaisuudet järjestetään usein etäkokouksena tai hybridimuotoisena, jolloin myös etäosallistuminen on mahdollista. Ajankohta ja ohjelma ilmoitetaan sähköpostitse.

Etyjin vaalitarkkailumissio järjestää lisäksi perehdytystilaisuuden kaikille vaalitarkkailijoille, josta missio lähettää tietoa ennen tehtävään lähtöpäivää.

Henkilötietolomake ja verokortti

CMC toimittaa tehtävään valitulle asiantuntijalle sähköpostitse henkilötietoilmoituslomakkeen, joka asiantuntijan on täytettävä ja palautettava Kriisinhallintakeskukselle verokortin kanssa. Lomakkeet voi toimittaa CMC:n henkilöstö- ja operaatiotukiyksikölle sähköisessä muodossa.

Terveystarkastus

Etyjin lyhytaikaisen vaalitarkkailijan tehtävään ei vaadita terveystarkastusta.

Etyjin pitkäaikaisen vaalitarkkailijan tehtävään valittujen henkilöiden tulee käydä perusmuotoisessa terveystarkastuksessa ennen tehtävään nimittämistä. 

Terveystarkastuksessa selvitetään asiantuntijan fyysinen ja psyykkinen toimintakyky tehtävän ja toimialueen vaatimissa olosuhteissa. Asiantuntijan tulee toimittaa Kriisinhallintakeskukselle työterveyslääkärin tarkastuksesta annettava Fit for foreign service-todistus. Terveystarkastuksen yhteydessä asiantuntija saa myös toimialueella tarvittavat rokotukset. 

Kriisinhallintakeskus ohjeistaa terveystarkastukseen. Kriisinhallintakeskus käyttää terveystarkastuksissa Terveystalon palveluita. Terveystarkastusaika tulee sopia työterveyshoitajan kanssa puhelimitse (0400 887 896) tai sähköpostitse (ulkomaat@terveystalo.com).

Mikäli asiantuntija asuu pysyvästi ulkomailla eikä siksi voi käyttää Terveystalon palveluita terveystarkastuksessa, hänen tulee sopia etukäteen Kriisinhallintakeskuksen kanssa muusta järjestelystä. Kriisinhallintakeskus ei korvaa muualla tai muuten järjestettyjä tarkastuksia ellei asiasta ole sovittu etukäteen.

Kriisinhallintakeskus voi poikkeustapauksissa vaatia, että myös mission loputtua asiantuntijalle tehdään yleisluontoinen terveystarkastus. Tästä sovitaan aina tapauskohtaisesti.

Julkisoikeudellinen palvelussuhde

Etyjin vaalitarkkailutehtävissä ulkomailla toimiva henkilö on määräaikaisessa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa valtioon, jota työnantajana edustaa Kriisinhallintakeskus CMC. Kaikki vaalitarkkailutehtävät ovat luonteeltaan määräaikaisia. 

Etyjin vaalitarkkailutehtäviin osallistuvan henkilön oikeudellinen asema määräytyy siviilikriisinhallintalain, valtion virkamieslain ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti.Siviilihenkilöstön oikeuksien ja velvollisuuksien perustana ovat määräaikaista virkasuhdetta koskevat säädökset siltä osin kuin henkilöiden oikeuksista ja velvollisuuksista ei ole siviilikriisinhallintalaissa säädetty virkasuhteesta poikkeavasti. Siviilikriisinhallintalaissa tarkoitettu muu julkisoikeudellinen palvelussuhde ei ole valtion virkamieslaissa tarkoitettu virkasuhde. Palvelussuhteen ehdoista ei voi sopia virkaehtosopimuksella, ellei siviilikriisinhallintalaissa ole toisin säädetty.

Suhde vaalitarkkailumission toimeenpanijaan

Palvelussuhteeseen otettu on palvelussuhteen ajan toiminnallisesti Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön vaalitarkkailumission alainen. Asiantuntijoiden asema mission toimeenpanijan alaisina tarkoittaa käytännössä sitä, että he ovat velvollisia hoitamaan mission heille osoittamia tehtäviä. Sen sijaan ainoastaan valtiotyönantaja voi päättää siviiliasiantuntijan palvelussuhdetta koskevista asioista.

Etyjin vaalitarkkailijoiden käytännesäännöistä ja järjestön häirinnän, seksuaalisen häirinnän ja syrjinnän vastaisista säännöistä löydät lisää tietoa:

Code of Conduct for ODIHR Election Observers

Guide on the OSCE Policy against Harassment, Sexual Harassment and Discrimination

Palkkaus

Vaalitarkkailutehtävän palkkaus perustuu tehtävän vaativuuteen. Pitkä- ja lyhytaikaisten vaalitarkkailijoiden palkkaluokat on määritelty sisäministeriön asetuksessa (43/2024). Lyhytaikaisen vaalitarkkailijan palkkaluokka on kyseisen asetuksen liitteen 1.1. listauksessa 1a ja pitkäaikaisen vaalitarkkailijan palkkaluokka on 2a.  Vaalitarkkailijan palkka on Suomen tuloverolain (1535/1992) alaista ansiotuloa riippumatta asiantuntijan koti- tai asuinpaikasta. Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti palkasta peritään eläke- ja työttömyysturvamaksut.

Lomakorvaus

Muulle kuin valtion palveluksessa olevalle, jolle on myönnetty palkatonta virkavapautta tai vapautusta työstä siviilikriisinhallintalaissa tarkoitetun palvelussuhteen ajaksi, suoritetaan palvelussuhteen ajalta vuosilomalain (162/2005) mukaista lomakorvausta. Lomakorvaus maksetaan nimittämiskirjan mukaisen palvelussuhteen päätyttyä, jollei muuta ole sovittu.

Olosuhdekorvaus

Etyjin vaalitarkkailijatehtävässä olevalle maksetaan olosuhdekorvauksena kulloinkin voimassa olevan matkakustannusten korvaamista koskevan valtion virkaehtosopimuksen mukaista päivärahaa sekä majoittumis- ja hotellikorvausta. (Sisäministeriön asetus 82/2022

Matkajärjestelyt

Kriisinhallintakeskus järjestää palvelussuhteessa olevalle Etyjin vaalitarkkailijalle palvelussuhteen alkaessa matkan kotipaikkakunnalta toimialueelle, ja palvelussuhteen päättyessä toimialueelta kotipaikkakunnalle. Toimialueella tapahtuvat matkat järjestää vaalitarkkailumissio, mukaan lukien lentokenttäkuljetukset.

Asiantuntijan lähtövalmistelut käynnistetään heti valinnan varmistuttua. Matkaliput toimialueelle hankitaan kulloinkin voimassa olevan sopimuksen mukaisen matkatoimiston kautta Etyjin mission ilmoittaman saapumispäivän mukaisesti. Matka järjestetään mahdollisimman sujuvaksi asiantuntijan kannalta, taloudellisinta ja nopeinta reittiä käyttäen. Asiantuntijalla on oikeus kuljettaa lennolla ruumassa mukanaan matkatavaroita, joiden maksimikilomäärä riippuu lentoyhtiöstä.

Kriisinhallintakeskuksen maksamien lentojen yhteydessä ei tule käyttää henkilökohtaista kanta-asiakas- tai etukorttia (Finnair Plus jne.).

Lähtökohtaisesti matka alkaa Suomesta ja päättyy Suomeen. Etukäteen perustelluissa tapauksissa lähtömaa voi olla joku muu (pysyvä asuinpaikka ulkomailla). Mikäli kotipaikkakunta ei ole Suomessa, asiantuntijan on ilmoitettava asiasta Kriisinhallintakeskukselle jo tehtävään hakeutumisvaiheessa.

Vaalitarkkailijan itse maksamien kustannusten korvaaminen

Etyjin vaalitarkkailutehtävään valitun asiantuntijan itse maksamien kustannusten korvaamiseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa valtion matkustussääntöä. Matkalaskun tekemisestä jaetaan tehtävään lähteville erillinen ohje.

Ennen Etyjin vaalitarkkailutehtävään liittyvän palvelussuhteen alkamista ja tehtävästä paluun jälkeen asiantuntijalle maksetaan matkakustannusten korvausta kulloinkin voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaisesti edestakaisesta matkasta kotipaikkakunnalta:

  • Kriisinhallintakeskuksen järjestämään tai hyväksymään perehdytystilaisuuteen
  • Kriisinhallintakeskuksen vaatimaan terveystarkastukseen
  • viisumin hakemiseen liittyvät kustannukset korvataan siinä tapauksessa, että se edellyttää henkilökohtaista käyntiä lähetystössä.
  • kotimaan matkakustannukset lentokentän ja kodin välillä korvataan julkisen liikenteen kustannusten mukaan. Taksin käyttö korvataan vain, jos julkisen liikenteen käyttäminen ei ole esimerkiksi lennon aikataulun vuoksi mahdollista ja siitä on sovittu etukäteen Kriisinhallintakeskuksen kanssa.
  • Kriisinhallintakeskuksen järjestämään palautetilaisuuteen

Etyjin vaalitarkkailutehtävässä olevalle maksetaan olosuhdekorvauksena kulloinkin voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaista päivärahaa sekä majoittumis- ja hotellikorvausta. Majoituskulut korvataan jälkikäteen alkuperäisiä kuitteja vastaan. 

Etyjin vaalitarkkailutehtävässä olevalle korvataan tehtävien hoitamisen kannalta välttämättömästä tulkkauksesta ja toimialueella liikkumisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Näihin liittyvät kulut korvataan jälkikäteen alkuperäisiä kuitteja vastaan. Etyj antaa hakukuulutuksessa alustavan kustannusarvion näistä kuluista. Missio jakaa yleensä vaalitarkkailijoille kuittilomakkeita, joita voi käyttää tarvittaessa esimerkiksi tulkille tai autonkuljettajalle maksettujen palkkioiden tositteina.

Vaalitarkkailijoilta ei useimmiten edellytetä ajokorttia, sillä missio järjestää vaalitarkkailijatiimeille auton ja kuljettajan. Hakuilmoituksessa on mainittu erikseen, mikäli vaalitarkkailijoiden edellytetään itse ajavan autoa mission aikana. Tällöin voidaan maasta riippuen myös vaatia kansainvälisen ajokortin hankkimista. Kriisinhallintakeskus korvaa kansainvälisen ajokortin hankkimisesta aiheutuvat kulut ainoastaan siinä tapauksessa, että vaalitarkkailumissio vaatii sitä asiantuntijalta.

Matkaennakko

Kriisinhallintakeskus voi asiantuntijan pyynnöstä maksaa matkaennakkoa, mikä on tarkoitettu vaalitarkkailutehtävän aikana asiantuntijalle kertyvien, jälkikäteen korvattaviksi määriteltyjen kulujen kuten majoituskulujen kattamiseen. Ennakon maksimimäärä on lyhytaikaisille tarkkailijoille 500 euroa ja pitkäaikaisille tarkkailijoille 1000 euroa.  

Työterveyshuolto

Etyjin pitkä- tai lyhytaikaisissa vaalitarkkailutehtävissä olevat asiantuntijat ovat oikeutettuja käyttämään työterveyshuollon palveluja tehtävän nimittämisen keston aikana. Työterveyshuollon palvelut tarjoaa Terveystalo. Koska vaalitarkkailijat ovat palvelussuhteensa ajanjaksona toimialueella, he voivat käyttää Terveystalon etäpalveluja. Ajanvaraus tehdään ensisijaisesti sähköpostitse  (ulkomaat@terveystalo.com) tai puhelimitse (0400 887 896).

Vakuutusturva

Asiantuntija on palvelussuhteensa perusteella tapaturma- ja sairaustapauksissa vakuutettu valtion virkamiehen tavoin Valtiokonttorissa. CMC toimittaa vaalitarkkailutehtävään lähtevälle asiantuntijalle ennen matkalle lähtemistä vakuutuskortin.  Korvausvaatimusasiat hoidetaan suoraan asiantuntijan ja vakuutusyhtiön välillä.

Työtapaturmavakuutus: Kriisinhallintakeskuksen lähettämiin siviilikriisinhallinnan asiantuntijoihin sovelletaan heidän palvelussuhteensa aikana, mukaan lukien palvelusvapaat, lakia tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä (1522/2016). Vahinkotapahtuman (tapaturma tai palvelussairaus) korvaamisen edellytyksenä on todennäköinen lääketieteellinen syy-yhteys vahinkotapahtuman ja vamman tai sairauden välillä. Valtiokonttori maksaa mahdolliset korvaukset palvelussuhteen päättymisen jälkeen, pois lukien sairaanhoitokulut, jotka voidaan erityisestä syystä korvata myös palveluksen aikana, ellei henkilö saa korvausta muualta.

Valtion työssä sattuneen tapaturman johdosta maksetaan korvaus valtion varoista. Korvaukset maksaa Valtiokonttori. Muista kuin vähäisistä työtapaturmista on aina ilmoitettava viipymättä mission lisäksi myös Kriisinhallintakeskukselle. Ennen kotimaan lääkintäpalveluihin turvautumista on ehdottomasti täytettävä Kriisinhallintakeskukselta saatava Valtiokonttorin tapaturmailmoitus sekä vakuutustodistus, joka on esitettävä lääkärikäyntien yhteydessä. Työtapaturma ei ole este tehtävässä jatkamiselle, elleivät mission säännöt tai tekemät päätökset toisin määrää.

Valtion matkavahinkoturva koskee matkoja, joita valtioon palvelussuhteessa oleva tekee tehtäviensä hoitamista varten ulkomaille. Turva kattaa myös matkat varsinaisen kohdemaan ulkopuolelle ja on voimassa ilman alueellista rajoitusta. Turva koskee siten myös palvelusvapaita ja palveluksen aikana tehtyjä vapaa-ajan matkoja. Turva on toissijainen suhteessa muuhun palvelussuhteeseen perustuvaan lakisääteiseen turvaan.

Ympärivuorokautisesta lääketieteellisestä tuki- ja neuvontapalvelusta huolehtii Falck Global Assistance. Falckin matkahätäpalvelun puhelinnumero on +358 295 50 3777 tai +358 9 3747 7399. Voit myös hakeutua suoraan hoitoon Falckin sopimuslääkärille, jotka laskuttavat useissa tapauksissa suoraan Valtiokonttoria. Falckin sopimuslääkärit löydät Valtiokonttorin matkahätäpalvelusovelluksesta Safeture.

Matkavahinkoturvan tarkemman sisällön voit katsoa säädöksestä Laki valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta (530/2017).

Käytännesäännöt ja kurinpito

Vaalitarkkailutehtävissä ulkomailla toimiva henkilö edustaa palvelussuhteen aikana myös Suomea. Velvollisuus käyttäytyä Suomen lain ja hyvän tavan mukaisesti perustuu osin lakiin, osin henkilön ja Kriisinhallintakeskuksen väliseen luottamussuhteeseen. Asiantuntija on rikoslain (39/1889) 1. luvun mukaisesti vastuussa teoistaan ulkomailla. Valtion virkamiehenä myös rikoslain 40. luvun rangaistussäännökset tulevat tarvittaessa sovellettavaksi. Asiantuntijan on syytä myös noudattaa toimialueella voimassa olevaa lainsäädäntöä silloin kun se ei ole ristiriidassa mission määräysten tai Suomen lainsäädännön kanssa.

Jokainen asiantuntija on henkilökohtaisesti vastuussa sekä mission että Kriisinhallintakeskuksen käytännesääntöjen (Code of Conduct) noudattamisesta.

Yhteystiedot ja hätätilanteet

Toimialueelle saavuttua asiantuntijan on ilmoitettava tarkkailualueensa ja yhteystiedot Kriisinhallintakeskuksen varallaolopäivystäjälle sähköpostitse osoitteeseen dutyofficer@cmcfinland.fi. Myös poistumisesta kohdemaasta ja kotimaahan palaamisesta tulee ilmoittaa. Ilmoitusten tarkoituksena on tilannekuvan ylläpito.

Kriisinhallintakeskus ilmoittaa ulkoministeriölle vaalitarkkailijoiksi valittujen henkilöiden nimet ja yhteystiedot. Mikäli maassa ei ole Suomen suurlähetystöä, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen.

Ennen toimialueelle siirtymistä on myös hyvä tutustua ulkoministeriön verkkosivuilla matkustusturvallisuuteen liittyvään informaatioon, sekä tehdä matkustusilmoitus.

Hätätilanteita varten Kriisinhallintakeskuksella on ympärivuorokautinen varallaolopäivystäjä, jonka tavoittaa numerosta +358 (0)50 368 0922. Asiantuntijan on otettava välittömästi yhteyttä päivystäjään, mikäli suomalaisasiantuntijoita on loukkaantunut tai ollut osallisena vakavissa onnettomuuksissa. Samoin päivystäjälle on välitettävä tieto mahdollisista muista turvallisuusuhkista, terveysturvallisuuteen liittyvistä asioista tai epäjärjestyksestä alueella. Päivystysnumero on ensisijainen kiireellisen, uutiskynnyksen ylittäneen tiedon välittämiseen, sekä silloin kun Kriisinhallintakeskuksen tulisi välittömästi käynnistää tarvittavat hoito- ja evakuointitoimenpiteet. Päivystysnumeron kautta ei hoideta tavanomaisia palvelussuhteeseen liittyviä asioita. Niihin liittyvissä asioissa ota yhteys elections@cmcfinland.fi

Varallaolopäivystäjä välittää tiedon vakavista tapahtumista Kriisinhallintakeskuksen johtajalle, sisäministeriöön ja ulkoministeriöön. Tarvittaessa tietoa välitetään myös valtioneuvoston tilannekeskukseen ja muille relevanteille tahoille. Varallaolopäivystäjä ja Kriisinhallintakeskuksen johtaja myös käynnistävät tarvittaessa hoito- tai evakuointitoimenpiteet ja ovat yhteydessä asiantuntijan lähiomaiseksi nimettyyn henkilöön.

Kotiutuminen

Siviilikriisinhallintalain mukainen julkisoikeudellinen palvelussuhde on aina määräaikainen ja päättyy normaalisti nimittämiskirjassa määrättynä aikana. Virkasuhde voidaan molemmin puolin irtisanoa päättymään tietyn irtisanomisajan kuluttua tai, jos niin on sovittu tai laissa erikseen säädetty, irtisanomisaikaa noudattamatta.

Irtisanoutuminen: mikäli asiantuntija haluaa päättää palvelussuhteen aikaisemmin, noudatetaan valtion virkamieslain säännöksiä virkasuhteen päättämisestä. Vaalitarkkailutehtävissä, joiden kesto on alle vuoden mittainen, irtisanoutumisaika on 14 päivää. Molempien osapuolten sopimuksella palvelussuhde voidaan sopia päättymään noudattamatta irtisanoutumisaikaa. Irtisanoutumisesta on hyvä sopia etukäteen mission kanssa. Asiantuntijan tulee toimittaa eroilmoitus myös Kriisinhallintakeskukseen.

Irtisanominen: Valtion virkamieslain 7. luku määrittää julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa olevan henkilön irtisanomisperusteista. Vaalitarkkailutehtävissä, joiden kesto on alle vuoden mittainen, irtisanomisaika on yksi kuukausi. Virkamiehestä johtuvan syyn on oltava erityisen painava, jotta virkasuhde voidaan irtisanoa. Lähetetty asiantuntija edustaa myös Suomea ja toiminta kansainvälisissä tehtävissä edellyttää nuhteettomuutta. Tehtävien luonteen vuoksi asiantuntijoilla on korostettu velvollisuus noudattaa sekä Kriisinhallintakeskuksen että Etyjin Code of Conduct -määräyksiä, sääntöjä ja käyttäytymisohjeita. Näiden rikkominen voi johtaa asiantuntijan irtisanomiseen.

Tehtävän lakkaaminen: Kriisialueilla toimiva siviilihenkilöstö voi esimerkiksi turvallisuustilanteen olennaisen muuttumisen takia joutua poistumaan toimialueelta, ja äärimmäisessä tapauksessa vaalitarkkailumissio saatetaan jopa keskeyttää. Missio voi myös joutua supistamaan henkilömääräänsä, jolloin osa tehtävistä saattaa lakata asiantuntijan sekondeerauksen aikana. Asiantuntijoiden poikkeuksellisen aseman takia siviilikriisinhallintalain 16 § määrää, että valtion virkamieslain säännösten lisäksi palvelussuhde voidaan irtisanoa, jos tehtävä johon henkilö on asetettu, lakkaa, Suomen kansallista osallistumista kriisinhallintaan supistetaan tai osallistuminen lopetetaan.

Vaalitarkkailuraportti ja palautekeskustelu

Vaalitarkkailutehtäviin osallistuvan henkilön tulee laatia vaalitarkkailuraportti, joka palautetaan Kriisinhallintakeskukselle kahden viikon sisällä kotimaahan palaamisesta. Vaalitarkkailuraportteja käytetään Kriisinhallintakeskuksen ja ulkoministeriön vaalitarkkailutyön kehittämiseen ja tilannekuvan ylläpitoon. Kriisinhallintakeskus järjestää paluun jälkeen myös palautekeskustelun, johon kutsutaan vaalitarkkailijoiden lisäksi myös ulkoministeriön edustajia. Palautekeskustelu järjestetään pääsääntöisesti etäkokouksena ja kestää noin tunnin.

Accessibility