EU:n tehtäviin
hakeutuminen

Etusivu / Kansainvälisiin tehtäviin / Vaalitarkkailutehtävät / EU:n tehtäviin hakeutuminen

Vuosittain parikymmentä suomalaista vaalitarkkailijaa osallistuu Euroopan Unionin vaalitarkkailumissioihin eri puolilla maailmaa. EU ei tarkkaile vaaleja omissa jäsenmaissaan, eikä pääsääntöisesti myöskään Etyjin alueella. Lisätietoa EU-vaalitarkkailumissioista löytyy täältä. EU:n lyhytaikaiset (STO) vaalitarkkailutehtävät kestävät noin kaksi viikkoa ja pitkäaikaiset tarkkailutehtävät (LTO) noin kaksi kuukautta.

Tehtävistä ilmoittaminen

Kriisinhallintakeskuksen kautta haettavaksi avautuvat EU:n vaalitarkkailutehtävät ovat joko pitkäaikaisina (LTO) tai lyhytaikaisina (STO) vaalitarkkailijatehtäviä. Kriisinhallintakeskuksen ilmoitukset avoimista vaalitarkkailutehtävistä perustuvat EU:n Suomelle osoittamiin hakukuulutuksiin, jossa mainitaan myös montako ehdokasta kukin jäsenmaa voi asettaa ehdolle. Suomessa ulkoministeriö päättää Suomen osallistumisesta kuhunkin vaalitarkkailumissioon.  

Ulkoministeriön osallistumispäätöksen jälkeen Kriisinhallintakeskus avaa tehtävät haettaviksi ylläpitämänsä EU-vaalitarkkailun sähköpostilistan kautta. Sähköpostilistalle liittymisestä katso Miten hakeudun EU:n vaalitarkkailutehtäviin?

Hakuilmoituksessa on linkki, joka ohjaa hakijan täyttämään haun kyselylomakkeen. CMC pyytää hakijoita kiinnittämään erityistä huomiota hakemuksen laatuun, sillä se parantaa mahdollisuutta tulla valituksi. Hyvässä hakemuksessa:

 • on vastattu kaikkiin hakemuksen kysymyksiin
 • hakemusteksti on selkeää ja hyvää kieltä, ja kohdennettu haettavaan tehtävään
 • huolehdittu siitä, että EU:n vaalitarkkailun tietokannassa olevan oma CV on päivitetty

Vaalitarkkailutehtävien hakuaika on yleensä 1-2 viikkoa, mutta joskus se voi olla myös tätä lyhyempi. CMC:n hakuilmoituksessa mainittu haun päättymispäivä on myös EU:n asettamaa määräpäivää aikaisempi, koska kansallinen hakumenettely vie aikaa.

Muihin kuin LTO- tai STO-tehtäviin hakeudutaan suoraan EU:n kautta. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi vaalitarkkailumissioiden ydintiimin (Core Team) tehtävät tai vaalien arviointimissioiden (Election Expert Mission) tehtävät. Tietoa muista haettavissa olevista tehtävistä löytyy Euroopan komission sivustolta. Kriisinhallintakeskus ei julkaise ilmoituksia näistä tehtävistä.

Tehtävänkuvaus ja vaatimukset

EU on asettanut  valintakriteereitä EU-vaalitarkkailijoille. Näihin kuuluvat:

 • EU-vaalitarkkailijoilta edellytetään aiempaa kansainvälistä vaalitarkkailukokemusta, joka voi olla myös muun vaalitarkkailuorganisaation tehtävistä. Joskus myös muu vankka kansainvälinen kokemus tai relevantti vaalitarkkailukoulutus voidaan katsoa riittäväksi.
 • mission vaatima kielitaito. EU-vaalitarkkailumissioiden työkielenä voi olla englanti, ranska, portugali tai espanja. Työkielen kohdalla vaadittava taitotaso on yleensä C1/C2.
 • kohdemaan tai –alueen tuntemus
 • hyvät ihmissuhde- ja tiimityöskentelytaidot
 • kykyä työskennellä vaikeissa olosuhteissa ja monikulttuurisessa työympäristössä
 • ehdoton puolueettomuus tehtävässään
 • sitoutuneisuus demokraattisen hallinnon ja ihmisoikeuksien edistämiseen.
 • EU:n jäsenmaan kansalaisuus. Suomi voi asettaa ehdolle vain Suomen kansalaisia.
 • LTO-tehtäviin vaaditaan lisäksi tuntemusta erilaisista vaalilainsäädännöistä ja vaalikäytännöistä; EU-instituutioiden tuntemusta; analyysi- ja raportointitaitoja; positiivisia arviointeja aiemmista vaalitarkkailutehtävistä; kouluttamis- ja koordinaatiokokemusta
 • EU:n vaalitarkkailutehtäviin on suoritettava EU-vaalitarkkailun verkkokurssit Short Term Observers Course ja Safety and Security Course. Kurssitodistukset tulee liittää EU:n vaalitarkkailun tietokannassa olevaan CV:hen.  Turvallisuuskurssi tulee uusia viiden vuoden välein.
 • hakijalla tulee olla päivitetty CV EU:n vaalitarkkailun tietokannassa.

Tarkempaa tietoa EU-vaalitarkkailijoiden valintakriteereistä löydät täältä.

EU:n Election Observation and Democracy Support-ohjelma EODS järjestää myös muita vaalitarkkailuun liittyviä koulutuksia, joista löytyy tietoa ja hakeutumisohjeistusta EODS:in sivustolta.

Miten hakeudun EU:n vaalitarkkailutehtäviin? 

 1. Suorita ensin EU:n pakolliset vaalitarkkailun verkkokurssit Short Term Obsevers Cours ja Safety and Security Course. Turvallisuuskurssi on uusittava viiden vuoden välein.
 2. Luo oma CV EU:n vaalitarkkailun tietokannassa. Kun olet täyttänyt CV:ssä vaaditut tiedot, muista myös tallentaa se painamalla submit-kuvaketta.
 3. Rekisteröitymisen jälkeen lähetä Kriisinhallintakeskukselle osoitteeseen elections@cmcfinland.fi pyyntö liittyä Kriisinhallintakeskuksen EU-vaalitarkkailun sähköpostilistalle. Muista mainita viestikentässä myös nimesi sekä sähköpostiosoite, johon haluat vastaanottaa Kriisinhallintakeskukselta tiedotuksia EU:n vaalitarkkailutehtävistä. Lähetämme vahvistusviestin postituslistalle liittymisestä.
 4. Kriisinhallintakeskus lähettää sähköpostilistalaisille hakuilmoitukset avoimista EU-vaalitarkkailutehtävistä. Hakuilmoituksen saatuasi lähetä hakemuksesi vaalitarkkailutehtäviin. Hakuilmoituksesta löytyvät tarkemmat ohjeet tehtävästä ja hakuprosessista.

LTO- ja STO-tehtävät: valintamenettely

Kriisinhallintakeskuksen henkilöstö- ja operaatiotukiyksikkö käy määräaikaan mennessä vastaanotetut hakemukset läpi, ja arvioi kuka hakijoista on soveltuvin ja kenellä on parhaat mahdollisuudet tulla valituksi haettavana olevaan tehtävään.

Suomi voi asettaa EU:n vaalitarkkailutehtäviin ehdolle vain Suomen kansalaisia.

Kriisinhallintakeskus tekee ulkoministeriölle esityksen tehtäviin ehdolle asetettavista henkilöistä, ja ulkoministeriön hyväksynnän jälkeen asettaa nämä henkilöt ehdolle EU:n tietokannassa.

EU tekee päätöksen, ketkä kansalliset ehdokkaat valitaan vaalitarkkailijoiksi. EU-vaalitarkkailumissioihin valitaan aina myös muutamia henkilöitä varasijoille, ja heidät voidaan kutsua vaalitarkkailutehtävään lyhyelläkin varoajalla, mikäli joku muu missiolle valittu tarkkailija peruuttaa osallistumisensa.

 EU ilmoittaa valintapäätöksistä suoraan ehdolle asetetuille hakijoille. Myös Kriisinhallintakeskus lähettää valintatiedon ehdokkaalle. Ilmoitamme myös valitsematta jäämisestä hakijoille henkilökohtaisesti.

Ikäraja

Suomi ei ole asettanut yläikärajaa vaalitarkkailijoiksi ehdolle asetettaville henkilöille. Myöskään EU ei ole asettanut yläikärajaa vaalitarkkailijoille.

Asiantuntijarekisteri

Kriisinhallintakeskus ylläpitää asiantuntijarekisteriä, joka on henkilörekisteri, jota Kriisinhallintakeskus käyttää apuvälineenä siviilikriisinhallintatehtävien rekrytoinnissa, mukaan lukien vaalitarkkailutehtävät. Asiantuntijarekisteristä säädetään siviilikriisinhallintalain 3 luvussa.

Asiantuntijarekisterin sisältämien henkilötietojen luovuttamiseen ja salassapitoon sovelletaan siviilikriisinhallintalain lisäksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999). Lain mukaan rekisterin tietoja voidaan luovuttaa rekrytointi-, koulutus- ja tutkimustarkoituksessa ulkoministeriölle, sisäministeriölle, Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai muulle operaation toimeenpanijalle. EU:lle luovutetaan tietoja ainoastaan avoimena olevaan tehtävään ehdolle asetettavista henkilöistä. Siviilikriisinhallinnan palvelussuhteessa, koulutuksessa tai harjoituksessa olevan tai olleen tietoja säilytetään asiantuntijarekisterissä kymmenen vuoden ajan viimeisen palvelussuhteen, koulutuksen tai harjoituksen päättymisen jälkeen, jollei henkilö pyydä, että häntä koskevat tiedot poistetaan aikaisemmin. Joitain rekisterin sisältämiä tietoja lisätään myös asiantuntijaluetteloon, joka on Arkistolaitoksen päätöksellä (11.12.2014, AL/10619/07.01.01.03.01/2014) määrätty kokonaisuudessaan pysyvään sähköiseen säilytykseen.

EU:n vaalitarkkailu

EU:n omilta sivuilta löydät lisätietoa EU:n vaalitarkkailumissioista sekä tarkkailijan tehtävistä:

Accessibility