Mitä on siviilikriisinhallinta

Etusivu / Siviilikriisinhallinta / Mitä on siviilikriisinhallinta

Suomi on 1990-luvun alusta osallistunut Euroopan unionin (EU), Yhdistyneiden kansakuntien (YK), Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj), Naton sekä Euroopan neuvoston (EN) toimeenpanemiin siviilikriisinhallintaoperaatioihin tai siviilikriisinhallinnaksi määriteltäviin tehtäviin. Siviilikriisinhallintaan osallistumista ohjaavat linjaukset ovat määritelty Siviilikriisinhallinnan kansallisessa strategiassa (2014), Kokonaisvaltaisessa kriisinhallintastrategiassa (2009), valtioneuvoston selonteossa sisäisestä turvallisuudesta (2016) sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa (2016).

Siviilikriisinhallinnan kansainväliset toimijat

Euroopan unioni

Suomen kannalta keskeisin kansainvälisen siviilikriisinhallinnan toimija on Euroopan unioni. Suomi tukee Euroopan unionin vahvistamista turvallisuusyhteisönä ja globaalina toimijana EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) ja EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) avulla. Suomi osallistuu Euroopan unionin yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) alaisiin siviilikriisinhallintaoperaatioihin. Lisäksi asiantuntijoita voidaan lähettää Euroopan unionin erityisedustajien toimistoihin ja sihteeristöihin. Toiminta ulottuu tarkkailu- ja koulutustehtävistä eri viranomaistoimintojen, kuten poliisin tai oikeuslaitoksen tehtävien, sijaistamiseen.

Euroopan unionin siviilikriisinhallintaoperaatiot

Yhdistyneet kansakunnat (YK)

YK on toteuttanut rauhanturvaoperaatioita jo vuodesta 1948. Useimmissa YK:n rauhanturvaoperaatioissa on siviilikriisinhallintaulottuvuus ja useat YK:n ohjelmat ja erityisjärjestöt toimeenpanevat siviilikriisinhallinnaksi käsitettäviä hankkeita. Kokonaisvaltaisessa kriisinhallintastrategiassa nostetaan esiin YK:n kokonaisvaltaisen lähestymistavan vahvistamisen tärkeys. Suomi osallistuu YK-operaatioihin siviili- ja sotilasvoimavaroin tukemalla YK:n kriisinhallintarakenteiden kehittämistä, mukaan lukien poliisi- ja oikeusvaltiokapasiteetin vahvistamisen.

YK:n rauhanturvaoperaatiot

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj)

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj) on yksi maailman laajimmista alueellisista turvallisuusjärjestöistä. Järjestön kenttäoperaatioiden tehtäviin konfliktinehkäisyn ohella kuuluu oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen sekä vähemmistöjen aseman tukeminen. Etyjin tehtäviin päätös ehdolle asettamisesta tehdään tapauskohtaisesti vallitsevan poliittisen ja määrällisen linjauksen mukaisesti.

Etyj-operaatiot

Euroopan neuvosto

Euroopan neuvosto on Euroopan vanhin yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö. EN:n perustehtävänä on ihmisoikeuksien sekä Euroopan turvallisuuden vahvistaminen edistämällä demokratiaa ja oikeusvaltion toimintaa Euroopassa. EN koordinoi toimintaansa kentällä muiden järjestöjen kuten esimerkiksi Etyjin kanssa. Siviilikriisinhallinnan näkökulmasta EN on kriisinhallintatoiminnan standardien ja sisältöjen tuottaja, ei niinkään operatiivinen toimija.

Pohjois-Atlantin liitto (Nato)

Rauhankumppanuuden pohjalta Suomi harjoittaa yhteistyötä Pohjois-Atlantin puolustusliiton (Nato) kanssa. Turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa määritellään, että Suomi osallistuu aktiivisesti Nato-kumppanimaille avoinna olevaan kumppanuus- ja yhteistyöohjelmien kehittämiseen. Suomi tukee Naton vakautta edistävää ja puolustussektorien uudistamiseen tähtäävää työtä Naton yhteistyömaissa ja osallistuu edelleen Naton siviili- ja pelastuspalvelutoimintaan.

Naton kriisinhallintaoperaatiot

Accessibility